Center za mlade Domžale
Javni zavod Sotočje Medvode
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis projekta

Na porečju Kamniške Bistrice smo v okviru LAS Za mesto in Vas začeli s projektom EVREKA (Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice). V projektu bomo na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in Komenda izvajali različne naravovarstvene delavnice in aktivnosti. Spodbujali bomo spoštljiv odnos do narave, ki bo pripomogel tako k zdravem in aktivnem življenjskem slogu, kot tudi k sodelovanju mladih in starejših pri vključujočem varovanju, urejanju in trajnostni rabi naravnega okolja. Zavod REVIVO kot vodilni partner pri projektu sodeluje s Centrom za mlade Domžale in Zavodom Sotočje.


Namen projekta:

Z inovativnim pristopom naravovarstvenih aktivnosti in izobraževanja želimo pri mladih spodbuditi spoštljiv odnos do narave ter jih seznaniti z aktivnim varovanjem, urejanjem in trajnostno rabo naravnega okolja. Mnoge projektne aktivnosti bodo potekale v naravi in bodo vključevale različne načine opazovanja ter interakcije z naravnim okoljem. Spoznali bomo primere trajnostnega izkoriščanja naravnega okolja ter možnosti vključevanja posameznikov v upravljanje z okoljem na lokalnem nivoju. Preko razumevanja naravnih procesov bomo lahko razpravljali o pomenu ohranjanja narave kot vira ekosistemskih storitev ter pripomogli k višanju vrednosti narave v zavesti lokalnega prebivalstva.

Povezali in vključili bomo tudi starejše in druge ranljive skupine ter tako okrepili medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost vseh prebivalcev občin, ki sodelujejo pri projektu. Občane bomo spodbudili h kakovostnem in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi ter megeneracijskem povezovanju.

Kamniška Bistrica kot modra os regije predstavlja najpomembnejši krajinski, kulturni in naravni povezovalni element za številna naselja in prebivalce ob svojih bregovih. Zagotavlja prostor in pogoje tako za aktivno preživljanje prostega časa, oddih, ustvarjanje in druženje kot tudi za izobraževanje ter razvoj turističnih in drugih dejavnosti. Posledično je prebivalstvo tega območja močno navezano na reko in priložnosti, ki jih nudi, zato želimo pričujočo raziskavo izvesti po principu aktivnega sodelovanja z javnostjo. Tekom projekta bomo tako preko različnih naravovarstvenih delavnic in aktivnosti povezali generacijo mladih in starejših občanov v sodelovanju z osnovnimi šolami, različnimi društvi, krajevnimi skupnostmi in občinami.


Cilji projekta:

Povečati sodelovanje med mladimi, starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami in s tem tudi izboljšati razumevanje pomena ohranjanja narave za človeka:

- podrobno spoznati lokalno vrstno in habitatno pestrost Kamniške Bistrice ter se seznaniti z ekosistemskimi storitvami (čista voda, čist zrak, rodovitna zemlja, pestrost organizmov, ...), ki jih njihovo naravno lokalno okolje ponuja;

- spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju, urejanju in trajnosti rabi naravnih virov v okolju;

- spodbuditi skrb za aktiven in zdrav življenjski slog;

- prvi koraki pri dolgoročnem izboljšanju stanja narave in kakovosti okolja;

- izboljšati možnosti za zaposlovanje mladih v zelenem gospodarstvu.


Potek projekta:

  1. faza

 • - javni natečaj za celostno grafično podobo projekta

 • - priprava animiranega filma o renaturaciji vodotokov in obvodnih ekosistemih

 • - priprava kratkega promocijskega filma

 • - javna delavnica: Ocena ekološkega stanja in popis pregrad

  2. faza

 • - filmska delavnica

 • - likovni natečaj in razstava

 • - EkoReka - RevivoDan

 • - izobraževalne delavniceNaložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.