AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

O partnerjih projekta EVREKA II

Zavod REVIVO

Zavod REVIVO - Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave

Je mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Rdeča nit delovanja Zavoda REVIVO je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti. Ukvarjamo se predvsem z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.

Spletna stran: www.ozivimo.si

OŠ Mengeš

OŠ Mengeš - Osnovna šola Mengeš

Na OŠ Mengeš so se za doseganje vrednot velikokrat pripravljeni čemu odreči. V vrednotah se kažejo cilji šole, ki odsevajo njen kulturni in duhovni razvoj. Najpomembnejše VREDNOTE, ki jim bodo sledili v okviru vizije:
  • - odgovornost,
  • - vseživljenjsko učenje in znanje,
  • - spoštovanje,
  • - sodelovanje,
  • - pravičnost,
  • - varno in zdravo okolje,
  • - prijateljstvo in veselje.

Dolgoročni strateški načrt OŠ Mengeš je internacionalizirati našo šolo skozi mednarodne projekte. Prek sodelovanja s šolami v tujini želimo v naš šolski prostor vnašati učinkovite NOVE METODE POUKA in druga pedagoška znanja za dvig kakovosti pouka. Pogosto namreč opažamo, da učenci pri pouku ne izkoristijo svojih potencialov, in so namesto k pridobivanju znanja usmerjeni bolj k pridobivanju ocen, zato želimo ustvariti pogoje, ki bodo učence MOTIVIRALI, da izkoristijo svoje sposobnosti.

Želimo, da je pouk zasnovan tako, da prek aktivnosti učenci DOSEGAJO UČNE CILJE. Še posebej pozorni bomo, da pouk omogočal napredek tudi UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI in UČENCEM, KI IZHAJAJO IZ RAZLIČNIH KULTUR.

Spletna stran: www.osmenges.si

O partnerjih zaključenega projekta EVREKA

Zavod REVIVO

Zavod REVIVO - Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave

Je mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Rdeča nit delovanja Zavoda REVIVO je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti. Ukvarjamo se predvsem z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.

Spletna stran: www.ozivimo.si

Zavod Sotočje

Zavod Sotočje

Javni zavod Sotočje Medvode je bil ustanovljen 21. decembra 2015 s pripojitvijo Zavoda za kulturo in mladino Medvode k Zavodu za šport in turizem Medvode. Zavod poleg upravljanja z  javno športno in kulturno infrastrukturo, izvaja tudi programe nacionalnega programa športa otrok in mladine, opravlja razvojne in strokovne naloge na področju športa, turizma, kulture in mladine v občini ter na področju turizma organizira različne javne programe in prireditve.

Zavod je upravitelj Športne dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec Medvode, Turistično informacijskega centra Medvode, Kulturnega doma Medvode, Rojstne hiše Jakoba Aljaža, Kluba Jedro, Kopališča Sora, Nogometnega igrišča Medvode in spomenikov kulturne dediščine.

Spletna stran: www.zavodsotocje.si, www.visitmedvode.si

Center za mlade Domžale

Center za mlade Domžale

Center za mlade Domžale (CZM) je mladinski center, ki ga je leta 1998 ustanovila občina Domžale. CZM je namenjen vsem mladim v občini v starosti od 7 do 30 let.

Glavni cilji CZM so:

- zagotavljati podporo mladim v lokalnem okolju,
- jim nuditi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter
- jih spodbujati, da se aktivno vključujejo v družbo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Za dosego teh ciljev CZM izvaja raznolike aktivnosti , ki so prilagojene različnim interesom, željam in potrebam mladih, pri čemer se povezuje z mladinskimi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju ter na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem področju. Te aktivnosti vključujejo izobraževalne aktivnosti (s posebnim poudarkom na neformalnem učenju), prostovoljno delo, kulturne in kreativne delavnice, športne aktivnosti, informiranje in svetovanje, medgeneracijske aktivnosti, aktivnosti za spodbujanje participacije in aktivnega državljanstva ter ne nazadnje mednarodne aktivnosti. Slednjim je dana posebno pozornost predvsem v zadnjih letih, ko je CZM začel izvajati EVS projekte, mladinske izmenjave in treninge za mladinske delavce. Kot partner pa se je pridružil tudi več drugim mednarodnim projektom.

Od leta 2015 je CZM regionalni partner Eurodeska, v okviru katerega izvaja informiranje mladih o mednarodnih priložnosti ter organizira različne dogodke in delavnice za promocijo mednarodnih programov.

Spletna stran: www.czm-domzale.si


Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.